บริการของเรา

บลูสตาร์ ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1.จัดทำบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ Software
     ตามมาตรฐานที่กรม  สรรพากรยอมรับ
2. จัดทำบัญชี ตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และ กฎหมาย        ที่ กำหนด
3. จัดทำ และยื่นแบบภาษี ทุกประเภท รวมทั้งประกันสังคม
4. จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
5. จัดทำ งบการเงิน พร้อมรายละเอียด ประกอบงบการเงิน
6. ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทาบัญชี ตามที่กฎหมายกำหนด
7. จัดทำงบ การเงินทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหาร มีข้อมูลในการตัดสิน
     ใจ ทางธุรกิจ และวางแผนภาษีได้  อย่างมีประสิทธิภาพ
8. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน
      เพื่อนำส่ง   ต่อกระทรวงพาณิชย์
9. บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร
       และงานวางระบบ  บัญชีของกิจการ
10. จดทะเบียนธุรกิจ และ แก้ไข| DBD
11. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

12. งาน อื่นๆทางด้านบัญชี